Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES & TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • The Dutch Soapery, gevestigd te Hilversum en ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK 70760896 , BTW Nr: NL001974400B97 www.thedutchsoapery.com (de “website”), bewerkt door The Dutch Soapery, J P Coenstraat 30, 1215KS Hilversum, Nederland, +31638140099 info@thedutchsoapery.com
  • Producten: de door The Dutch Soapery aangeboden of geleverde huid- en haarverzorgingsproducten, geurproducten.
  • Klant: de consument of onderneming die met The Dutch Soapery een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
  • Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een consument.
  • Aanbieding: een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld door The Dutch Soapery gericht aan potentiële klanten zijnde consumenten.
  • Offerte: een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld door The Dutch Soapery gericht aan potentiële klanten zijnde ondernemingen.
  • Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de verkoop en levering van producten door The Dutch Soapery aan de klant.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes en op alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door The Dutch Soapery .

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN/OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen/offertes van The Dutch Soapery zijn vrijblijvend en kunnen door ons steeds worden herroepen.
2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra een klant een bestelling plaatst.

ARTIKEL 3: PRIJS

3.1 De door de klant verschuldigde prijs, belasting en kosten voor bezorging worden in de orderbevestiging en/of factuur van The Dutch Soapery vermeld.
3.2 Bezorgkosten zijn voor rekening van de klant tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3 Alle prijzen van The Dutch Soapery zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van typefouten en onder voorbehoud van wijzigingen.
3.4 Eventuele invoerrechten, inklaringskosten en belastingen bij invoer door een klant buiten de EU zijn voor rekening van die klant.

ARTIKEL 4: BETALING & FACTURERING

4.1 Betaling dient uiterlijk 8 dagen na bestelling te zijn ontvangen. Deze betaling vindt plaats door middel van een online betalingsopdracht, een bankoverboeking.
4.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
4.3 Als de klant niet tijdig betaalt, kan The Dutch Soapery overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen dan voor rekening van de klant.
4.4 In geval van betalingsverzuim is The Dutch Soapery gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
4.5 De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

ARTIKEL 5: LEVERING

5.1  The Dutch Soapery zal zo mogelijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling, de bestelde producten verzenden naar het door de klant opgegeven adres, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.2 Indien producten niet uit voorraad leverbaar zijn neemt The Dutch Soapery binnen deze 48 uur contact op met de klant en zal de overeenkomst in overleg worden aangepast ofwel door levering van een vergelijkbaar vervangend product, ofwel door het opstellen van een backorder ofwel door annulering van het betreffende gedeelte van de bestelling.
5.3 Bij overeenkomsten die met klanten binnen de EU worden gesloten geldt een levertermijn van 30 dagen. Bij overeenkomsten die met klanten buiten de EU worden gesloten geldt een levertermijn van 45 dagen.
5.4 Overschrijding van deze levertermijn geeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. The Dutch Soapery is in dat geval niet schadeplichtig, maar zal het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.5  The Dutch Soapery is gerechtigd verkochte producten in gedeelten te leveren zolang deze deellevering zelfstandige waarde heeft. Indien een bestelling in gedeelten wordt geleverd, is The Dutch Soapery gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.6 Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de klant.

ARTIKEL 6: BEDENKTIJD & KLACHTEN

6.1 Ieder product van The Dutch Soapery is met de hand gemaakt en dus uniek. Producten kunnen qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden etc. afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden en betreffende producten worden geacht te voldoen aan de overeenkomst.
6.2 Een consument mag binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen gerechtigd ontbinden. In dit geval zal de consument het artikel of de artikelen binnen 14 dagen voldoende gefrankeerd retour zenden. De kosten voor het terugzenden zijn voor de consument. Uitgezonderd zeep, face- en bodybutter, lipbalsem, shampoobar en andere bederfelijke waren die door de aard van hun samenstelling uit hygiene oogpunt niet geretourneerd mogen worden.
6.3 In geval van ontbinding zal The Dutch Soapery het factuurbedrag, inclusief de initiële verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na ontbinding of na ontvangst van de artikelen of bewijs van verzending aan de consument terugbetalen. Indien de consument voor een duurdere verzendmethode dan de standaardmethode had gekozen zal The Dutch Soapery alleen de standaard verzendkosten terugbetalen.
6.4 Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.
6.5 Indien een klant een klacht heeft over een factuur of een product dient de klant The Dutch Soapery binnen 30 dagen na de aflevering van deze factuur of dit product hiervan te informeren. The Dutch Soapery zal binnen 14 dagen op deze klacht reageren.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle producten geleverd door The Dutch Soapery blijven eigendom van The Dutch Soapery tot het op grond van de overeenkomst door de klant verschuldigde bedrag is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente- en/of incassokosten.
7.2 Indien de klant in gebreke is met de betaling van het verschuldigde bedrag is The Dutch Soapery gerechtigd alle reeds geleverde producten terug te nemen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1  The Dutch Soapery is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten. Aan verstrekte informatie, bijvoorbeeld op de website(s), op labels of in promotiematerialen, kunnen geen rechten worden ontleend.
8.2 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van The Dutch Soapery , dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan The Dutch Soapery te zijn gemeld.
8.3 In alle gevallen waarin The Dutch Soapery toch aansprakelijk wordt gehouden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten in verband waarmee schade is veroorzaakt.

ARTIKEL 9: PRIVACY

9.1  The Dutch Soapery respecteert de privacy van de klant en zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.2  The Dutch Soapery zal passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. The Dutch Soapery deelt geen persoonsgegevens met derden.
9.3  The Dutch Soapery zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van bestellingen en betalingen daarvan, voor bezorging op het juiste adres en, alleen op verzoek, voor het kunnen doen van aanbiedingen via een nieuwsbrief.
9.4 De klant heeft ten alle tijde recht op inzage van de opgegeven persoonsgegevens en op correctie en/of verwijdering hiervan.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan ontwikkeld door The Dutch Soapery komen toe aan The Dutch Soapery .
10.2 Het is niet toegestaan om de handelsnaam van The Dutch Soapery of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
10.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website(s) van The Dutch Soapery , de vormgeving daarvan en de daarin opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videos en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan The Dutch Soapery en mogen zonder toestemming van The Dutch Soapery niet worden gebruikt.

ARTIKEL 11: WIJZIGINGEN

11.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
11.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
11.3 Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, op die wijze dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.